نمایشگاه کتاب تهران

این نمایشگاه کتاب پس کی قراره راه بیوفته؟ من تنها جایی که کتاب میخرم تو نمایشگاه کتابه. جالبه بعدشم که از نمایشگاه برمیگردم به خودم قول میدم تا کتاب هارو خوندم سریع برم انقلاب کتاب […]